Najlepsze gospodarstwa w konkursie AGRO-wczasy 2015

Konkurs AGRO-wczasy, realizowany od 2009 roku, ma na celu popularyzację i promocję agroturystyki i turystyki wiejskiej, zachęcenie kwaterodawców do podwyższania standardu świadczonych usług, uatrakcyjniania oferty, podejmowania prac związanych z poprawą stanu estetycznego swoich gospodarstw i dbałości o środowisko przyrodnicze. Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów kapituła wybiera gospodarstwa wyróżniające się najwyższą jakością świadczonych usług.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

Konkurs AGRO-wczasy ’2017

termin zgłoszeń – do 30 czerwca

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przystąpił do kolejnej edycji konkursu „AGRO-wczasy" na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne oraz obiekt turystyki wiejskiej w województwie kujawsko-pomorskim.

Współorganizatorami Konkursu są Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” oraz Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. Konkurs, jak co roku, ma na celu promocję i popularyzację usług agroturystycznych, turystyki wiejskiej oraz kuchni regionalnej i przeprowadzany jest w trzech kategoriach:.

  • gospodarstwo agroturystyczne,
  • usługi turystyki wiejskiej,
  • atrakcyjna kuchnia regionalna.

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane gospodarstwa agroturystyczne, obiekty turystyki wiejskiej oraz obiekty oferujące atrakcyjną kuchnię regionalną z terenów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego (szczegółowe informacje są zawarte w Regulaminie Konkursu). Zgłoszenia mogą dokonywać właściciele obiektów, stowarzyszenia agroturystyczne i inne organizacje działające na ternie województwa kujawsko-pomorskiego, urzędy gmin, starostwa powiatowe, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, powiatowe oddziały KPODR oraz osoby indywidualne. Laureatami konkursu mogą zostać osoby fizyczne posiadające gospodarstwo agroturystyczne, osoby fizyczne lub prawne świadczące usługi w zakresie turystyki wiejskiej oraz osoby fizyczne lub prawne oferujące gościom potrawy kuchni regionalnej na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. Zgłoszenia należy składać na formularzu zgłoszeniowym. Do zgłoszenia należy załączyć minimum 5 zdjęć prezentujących zgłoszony obiekt z opisem. W kategorii atrakcyjna kuchnia regionalna należy dołączyć menu, zdjęcie potrawy z opisem oraz recepturę jej przyrządzania. Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu upływa w dniu 30 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu do Biura Konkursu). Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia do Konkursu należy kierować na adres Biura: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 89-122 Minikowo, z dopiskiem Konkurs „AGRO-wczasy”.

Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.kpodr.pl

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz nagrodzenie laureatów nastąpi 19 września 2017 r. podczas VI Kujawsko-Pomorskiego Forum Turystyki Wiejskiej – „Wyróżnij się!”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
52 386 72 44;
693 301 527.


REGULAMIN Regionalnego Konkursu „AGRO - wczasy”

Formularz zgłoszeniowy do regionalnego konkursu „AGRO-wczasy” w kategorii: I – gospodarstwo agroturystyczne

Formularz zgłoszeniowy do regionalnego konkursu „AGRO-wczasy” w kategorii: II – usługi turystyki wiejskiej

Formularz zgłoszeniowy do regionalnego konkursu „AGRO-wczasy” w kategorii: III – atrakcyjna kuchnia regionalnaEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.