Regulamin

Regulamin

Korzystania z serwisu agroturystyka.kpodr.pl

 

1. Postanowienia wstępne

·       Regulamin określa zasady świadczenia przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie agroturystyka.kpodr.pl.

·       Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Agroturystyka jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator — Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Adres strony: agroturystyka.kpodr.pl – internetowy serwis ogłoszeniowy, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej agroturystyka.kpodr.pl.

Ogłoszenie — sporządzone samodzielnie przez Użytkownika bądź z pomocą doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  ogłoszenie dotyczące oferowanych usług (zaproszenie do zawarcia umowy), oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Usługa turystyczna - dalej zwana usługą, przez którą rozumie się usługi turystyczne oferowane w gospodarstwie rolnym na terenie wiejskim;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto.

Regulamin – niniejszy regulamin;

Dezaktualizacja Ogłoszenia –  sytuacja, w której doszło do zbycia usługi, której dotyczyło pierwotnie ogłoszenie.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1.     Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie bądź z doradcą Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

2.     Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar oferowania usługi, której Ogłoszenie dotyczy.

3.     Ogłoszenia dostępne są bezpłatnie dla wszystkich użytkowników Internetu.

4.     Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

5.     Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do usług oferowanych w gospodarstwie agroturystycznym, opisywać je dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

6.     Użytkownik zakładając konto, tworząc prezentację obiektu oraz zamieszczając materiały w serwisie agroturytyka.kpodr.pl oświadcza, że posiada wszelkie prawa i zgody w zakresie użytych materiałów, w szczególności zdjęć.

7.     Operator zapewnia sobie prawo do tworzenia treści i ingerowania w treść zamieszczanej oferty oraz do publikowania zdjęć w imieniu właścicieli agroturystyki.

8.     Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

9.     Użytkownik korzystający z usług oferowanych w związku z funkcjonowaniem Serwisu zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z podawanych, zapisywanych lub publikowanych danych kontaktowych (adres e-mail, numeru telefonu, itp.). Dane kontaktowe podane podczas korzystania z usług Serwisu mogą być wykorzystywane do prowadzenia stosownej komunikacji przez Operatora, podmioty powiązane lub zaufanych partnerów biznesowych. Operator zastrzega możliwość prowadzenia stosownej komunikacji związanej bezpośrednio ze świadczonymi usługami.

4. Ogłoszenia - Konto

1.     Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, rejestracji przez Użytkownika i utworzenia Konta.

2.     W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji konta.

3.     Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia bezpłatnych usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

4.     Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.

5.     Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.

6.     Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik po kontakcie z Operatorem może zlecić w dowolnym momencie usunięcie Konta i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem.

5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

1.     Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie agroturystyka.kpodr.pl wymaga zarejestrowania się i założenia konta.

2.     Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji.

3.     Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń niezgodnych z przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

4.     W Serwisie emitowane są jedynie Ogłoszenia aktualne. Operator uprawniony jest do zakończenia emisji Ogłoszenia w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż nastąpiła jego Dezaktualizacja.

 

6. Zasady odpowiedzialności

1.     Operator umożliwia bezpłatnie Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

2.     Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

3.     Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

4.     Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie. Powyższe działanie skutkować będzie podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.

5.     Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności, gdy zawiera treści:

1)    powszechnie uznane za obraźliwe,

2)    noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

3)    naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

4)    szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,

5)    wprowadzające w błąd.

6.     Operator nie odpowiada za:

1)    brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

2)    realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

3)    działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,

4)    składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

7.     Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

 

7. Postanowienia końcowe

1.     Regulamin dostępny jest w Serwisie agroturystyka.kpodr.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.

2.     O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia ich zamieszczenie. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

3.     Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik pomimo uprzedniego wezwania go przez Operatora do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, kontynuuje wskazaną w wezwaniu działalność. 

4.     Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.


Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka ochrony prywatności użytkownika serwisu agroturystyka.kpodr.pl

 

Polityka prywatności

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” -, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pan danych osobowych oraz o przysługujących  prawach z tym związanych.

I. Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Kontakt z Administratorem:
Adres do korespondencji: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo
e-mail: sekretariat@kpodr.pl
Tel.   52 386 72 14
Faks 52 386 72 27

 

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora.

e-mail:roman.gibaszek@kpodr.pl
tel.: 52 386 72 45, 663 731 881

 

III. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane  osobowe zamierzamy przetwarzać w celu wykonania umowy wyłącznie na Pani/Pana żądanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

IV. Odbiorcy danych

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe możemy ujawniać podmiotom przetwarzającym, świadczącym na naszą rzecz usługi:

a) hostingu serwerów i łączy;

b) zarządzania systemami informatycznymi;

 

V. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie zamierzamy przekazać dotyczących Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

W zakresie, w jakim dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wykonania umowy, dane te będziemy przechowywać do czasu przedawnienia roszczeń.

VII. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem dotyczących Pana/Pani danych osobowych, przysługuje prawo:

a) do żądania od nas dostępu do tych danych i uzyskania ich kopii;

b) ich sprostowania;

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Podstawa zbierania danych

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o dostęp do serwisu.

IX. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dotyczące Cię dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.