brodnicki

POWIAT BRODNICKI

     

     Powiat brodnicki położony jest  w dorzeczu Wisły i jej prawobrzeżnych dopływów, Skrwy, Drwęcy i Osy. Utożsamiana z dzisiejszym powiatem brodnickim ,,Ziemia Michałowska”, leży na krańcach funkcjonalnego obszaru ,,Zielonych Płuc Polski” – rejonu o unikatowych cechach środowiska przyrodniczego i kulturowego. Obejmuje rozległe kompleksy leśne, liczne jeziora oraz system cieków wodnych o wysokich walorach przyrodniczych. Z uwagi na to oraz położenie z dala od głównych szlaków komunikacyjnych, małe zaludnienie, niskiej jakości gleby i dobrą jakość środowiska przyrodniczego, powiat brodnicki pełni węzłową rolę w krajowym, ekologicznym systemie obszarów chronionych. Brodnicki Park Krajobrazowy, Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy oraz Dolina Drwęcy to regiony wyjątkowo atrakcyjne turystycznie

 

     Brodnicki Park Krajobrazowy, leżący w centralnej części Pojezierza Brodnickiego, wchodzący w skład obszaru Natura 2000, to teren  o najwyższych walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Park obejmuje m.in.  jezioro Bochatek i Bagienną Dolinę Drwęcy, cenne tereny będące ostoją ptactwa wodno-błotnego. O wysokiej randze przyrodniczej tego obszaru świadczy 9 rezerwatów przyrody. Żyją tu m.in. łosie, daniele, wydry, a nawet bobry.

 

     Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy przecinają dwie rzeki: Brynica i Górzanka zasilane wodami z licznych źródlisk. Swym naturalnym pięknem zachwycają jeziora ukryte wśród lasów, w głębokich dolinach. Lasy zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Enklawy łąk i śródleśnych pól, doliny rzeczne, liczne pagórki, jary urozmaicają krajobraz ukształtowany przez wędrujące onegdaj lodowce. Park cechuje wielka różnorodność flory, w tym m.in. liczne odmiany mchów i porostów, wśród których występuje brodaczka pospolita, będąca swoistym ,,certyfikatem czystość powietrza”. Jesienią w Parku pojawiają się grzybiarze i wielu z nich może się pochwalić bogatymi zbiorami szlachetnych gatunków grzybów.

 

     Prawdziwym ,,skarbem” powiatu brodnickiego są jeziora, a największe z nich to Bachotek, Sosno, Płowęż i Wądzyńskie. Wody jezior powiatu brodnickiego należą do najczystszych w  województwie kujawsko-pomorskim. Oprócz wielu gatunków ryb możemy w nich natrafić na raki.

 

     Stolica powiatu – Brodnica ma długą historię i obfituje w zabytki. Należy wymienić przynajmniej Zamek Krzyżacki wzniesiony przez zakon w latach 1305-1339 by strzec miasta zwanego kluczem i bramą do Prus, pozostałości murów obronnych z  Bramę Chełmińską (Kamienną) zbudowaną w latach 1310-1330 oraz barokowy zespół  klasztorny i  spichlerze z XVII w.<

 

    

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.